Hokitika (Neuseeland)
Hokitika
Copyright © 2000 Achim Lewandowski